Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
18/12/2017

Σε εξωτερικούς συνεργάτες η διαχείριση των εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων!

Με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού και την πολύπλοκη νομοθεσία, ανάθεση 24.700,80€ σε «ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες»

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση εργασιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό ή όταν αποδεικνύεται ότι, μολονότι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου φορέα.» ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ VII, 2017Στην 56η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2017, το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισήχθη προς ψήφιση ήταν το εξής: Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Διαμόρφωση αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας εσόδων του Δήμου.»

Κατά τη γνώμη μας, και παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις της δημοτικής αρχής, πίσω από τους έντεχνα ασαφείς και ευρηματικούς τεχνοκρατικούς τίτλους, υποκρύπτεται η ιδιωτικοποίηση τμήματος των δημοτικών υπηρεσιών, μάλιστα της «καρδιάς» του δήμου που είναι η Ταμειακή Υπηρεσία. Αιτία κατά τη διοίκηση; Η αδυναμία των Οικονομικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Εδώ το θέμα σηκώνει συζήτηση, διότι όπως έχουμε εξηγήσει, αυτοδιοίκηση σημαίνει δυνατότητα να αυτοδιοικούμαι. Κι αυτό συνεπάγεται επένδυση και φροντίδα για ένα ικανό μηχανισμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνεχείς ανάγκες και όχι όποτε εμφανίζονται δυσλειτουργίες, αντί αυτές να επιλύονται, να παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα.


Ιδού η αιτιολόγηση της σχετικής (απευθείας) ανάθεσης από την πλευρά της διοίκησης:

«Με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α., οι Δήμοι της επικράτειας προσπαθούν να εναρμονιστούν στα καινούργια πρότυπα που επέβαλαν τόσο ο Ν. 4270/2014 και ο Ν. 4257/14 όσο και οι Ν. 4483/2017 & Ν. 4456/2017 καθώς και πλείστοι άλλοι που τροποποιούν υφιστάμενη νομοθεσία. Οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν έντονα την οικονομική λειτουργία, η οποία αποκτά, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, κεντρικό ρόλο στην όλη λειτουργία του Δήμου. Οι έλεγχοι από τη κεντρική διοίκηση και τους θεσμικούς της φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών) παίρνουν νέα και πολύμορφα χαρακτηριστικά (ένταση των προσυμβατικών ελέγχων και επί των εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υποβολή στοιχείων στο ΓΛΚ μέσω του ΥΠΕΣ, «παρατηρητήριο» και στοχοθεσία) και διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη καθημερινότητα των οικονομικών λειτουργιών του Δήμου, και ειδικότερα, στην λειτουργία των υπηρεσιών εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας.

Παράλληλα, οι οικονομικές υπηρεσίες, σε αρκετές περιπτώσεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται καθώς αντιμετωπίζουν είτε ελλείψεις προσωπικού από αιτίες όπως συνταξιοδότηση και διαθεσιμότητα, είτε έντονες αδυναμίες στη λειτουργία τους, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και χρήζουν αντιμετώπισης.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτούνται ριζικές τομές στη δομή, τη λειτουργία και στις ακολουθούμενες διαδικασίες λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας - της δομής που έχει αναλάβει την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων – και ειδικότερα της υπηρεσίας εσόδων και ταμειακής υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει η επιμόρφωση των οικονομικών στελεχών.

Ειδικότερα, στο Δήμο Βριλησσίων το πρόβλημα είναι εντονότερο καθώς παρατηρείται εμφανής έλλειψη προσωπικού, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και μη κάλυψης των κενών θέσεων λόγω της αναστολής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού αλλά και κυρίως λόγω της αλλαγής των προϊσταμένων των τμημάτων και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έλαβαν χώρα βάσει των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου από 29/5/2017 έως 9/6/2017, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.»


Έτσι καταλήγοντας η διοίκηση, κρίνει ως απαραίτητη την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας για τη «Διαμόρφωση αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας εσόδων του Δήμου», προκειμένου να αντιμετωπισθούν βασικές ανάγκες του Δήμου στη διαχείριση των εσόδων του και στη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας» και προχωρά σε υπογραφή συμφωνητικού έως 31/12/2017, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης στο ποσό των 19.920€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 24.700,80€.

Και συμπληρώνει: «...Η διαμόρφωση των διαδικασιών πρέπει να επιτευχθεί με επιστημονικό και θεσμικό τρόπο, γι’ αυτό απαιτείται η συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, που να έχουν τη γνώση και συνάμα τη πολυετή εμπειρία στη διαμόρφωση αυτών των συστημάτων οικονομικής λειτουργίας σε Ο.Τ.Α.. Επιπλέον, για την εξασφάλιση ενός ενιαίου τρόπου λειτουργίας, απαιτείται η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού επί του συστήματος διαδικασιών».Η διοίκηση δηλαδή, για την προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη, επικαλείται έλλειψη προσωπικού (την οποία δεν περιγράφει αναλυτικά) και αδυναμία του υπάρχοντος να ακολουθήσει τις νομοθετικές εξελίξεις. Το πρόβλημα αυτής της αιτιολόγησης είναι προφανές, γι’ αυτό και η ανάθεση της εργασίας συσκοτίζεται εμφανιζόμενη ως διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού:

Καταρχήν, η εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτη έχει κριθεί αντισυνταγματική. Γι’ αυτό και αμφιβάλουμε αν το συγκεκριμένο κονδύλι μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Κατά δεύτερον, η Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση με τμήματα και προϊσταμένους, στα καθήκοντα των οποίων εμπίπτουν οι εργασίες που η διοίκηση επιδιώκει να αναθέσει σε τρίτους. Από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ προκύπτει ρητά ότι όλες αυτές οι εργασίες είναι καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στο τμήμα των εσόδων της οικονομικής διεύθυνσης του δήμου και κάθε δήμου. Δεν είναι δηλαδή, όπως στα Νομικά Πρόσωπα του δήμου, όπου δεν υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα διοικητικά τους συμβούλια αναθέτουν τις λογιστικές εργασίες σε εξωτερικούς λογιστές. Μάλιστα, ακριβώς γι’ αυτό ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων καταγράφει τα καθήκοντα του τμήματος εσόδων, μεταξύ αυτών και της παρακολούθησης και της εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων εσόδων.

Είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής να εξασφαλίζει στις υπηρεσίες της το αναγκαίο προσωπικό, έστω με εσωτερικές μετατάξεις (στις οποίες μάλιστα, η ίδια προέβη πρόσφατα, προφανώς ανεπιτυχώς), και την επιμόρφωση των υπαλλήλων της, αντί να καταφεύγει σε «εξωτερικούς συνεργάτες», οι οποίοι μάλιστα, θα μπορούν να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών, όπως τα τυχόν χρέη τους προς τον δήμο. Διαφορετικά, θα φθάσουμε στον παραλογισμό ο δήμος να διαθέτει υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο υλοποιείται από ιδιώτες!

Και αποτελεί ομολογία αποτυχίας, σπατάλη δημόσιου χρήματος και υποβάθμιση του προσωπικού η είσοδος ιδιωτικών εταιρειών στην καρδιά του διοικητικού μηχανισμού του δήμου. Όσο κι αν η διοίκηση θέλει να εμφανίζει το ζήτημα ως οργάνωση «επιμορφωτικών σεμιναρίων», με τα οποία -κατά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο- συμφωνούν και οι εργαζόμενοι(!), περί αυτού πρόκειται.


Στο κάτω-κάτω δεν τα λέμε εμείς, το Ελεγκτικό Συνέδριο τα λέει...Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη»readers  1017


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Τάσος Λειβαδίτης
Γι' αυτό σου λέω... πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο να, ξεχωρίζεις τους ανθρώπους, όχι να περιμένεις την πράξη - είναι τότε αργά.


Τα σχόλια σας...
Έρχονται μισθοφόροι στα Βριλήσσια;6/12/2019 Λεωνίδας Μάρκογλου
Φύλαξη αντλιοστασίων, μάλιστα. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, υπάρχει από τότε που κατασκευάστηκαν τα αντλιοστάσια. Εγώ θα μιλήσω για την δεξαμενή στην κορυφή του λόφου των Άνω Βριλησσίων. Επί διοίκησης Ιωαννίδη κάποια «καλόπαιδα» έσπασαν τον έναν από τους δύο αεραγωγούς της δεξαμενής και έριξαν μέσα στο νερό χώματα και πέτρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αδειάσει τελείως η δεξαμενή για να καθαριστεί. Και καλά αυτοί έριξαν χώμα και πέτρες, εάν κάποιος «τρελαθεί» ή θέλει να κάνει κακό μπορεί να ρίξει οτιδήποτε θελήσει και να πάμε «αδιάβαστοι» όλοι εδώ στα Άνω Βριλήσσια. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα άλλα αντλιοστάσια, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο και δεν χωράνε παιχνίδια οποιουδήποτε είδους, έχει «μαλλιάσει» η γλώσσα μας ότι η δεξαμενή χρειάζεται περίφραξη άμεσα και τοποθέτηση αγκαθωτού για να μην μπορεί κανένας να πλησιάσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπουν φρουροί ή κάτι άλλο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ.
Η σπασμένη «γραμμή του δημότη» και η διοίκηση Μανιατογιάννη2/12/2019 Λεωνίδας Μάρκογλου
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το Παροχή υπηρεσίας για την βελτιστοποίηση των διαδρομών αποκομιδής των απορριμματοφόρων» 4.960€. Δηλαδή ο διευθυντής, ο προϊστάμενος και οι τρεις επόπτες τι κάνουν; Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα προγράμματα των απορριμματοφόρων; Αυτή είναι η δουλειά τους.Ποιός ξέρει καλύτερα από αυτούς; Ξέρουν πόσους κάδους έχει ο κάθε δρόμος και πόσα χιλιόμετρα κάνει κάθε απορριμματοφόρο για τη συλλογή τους. Ήμαρτον δηλαδή.
Τι είδαμε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που έρχεται στα Βριλήσσια!30/11/2019 Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Οργισμένα νιάτα! Χωρίς βαθιές αναλύσεις για τα αίτια, μέσα στους κλειστούς δρόμους, τα αδιέξοδα και τρομερά διλήμματα, απλώνουν τις αλήθειες τους στο πανί όπως τις βλέπουν, όπως τις αισθάνονται και μας πετούν στα μούτρα: Την τύφλα μας στην Παιδαγωγική (Ο καραγκιόζης). Την οδυνηρή, την αβάσταχτη απόφαση (Index). Την κατά παραχώρηση κατανόηση και συγχώρηση (Μίλα). Το τι μας περιμένει (Στο δωμάτιο, Το βάρος της θάλασσας). Την γελοιοποίησή μας μέσα σε έναν επί γης και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας παράδεισο (Κλεονίκη). Την ευσπλαχνία τους (Chopper). Την νοσταλγική ουτοπία μιας πρωτόγονης ζωής (Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου). Τον ζαλισμένο έρωτα από το ορμονικό μαστίγωμα στην εφηβεία μέσα σ’ έναν κόσμο «λαμέ» (I am Mackenzie). Τις ικανότητές τους στο κατώφλι της νιότης (Ο Μάγκας). Ας θυμηθούμε εδώ και «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν» του Ταρκόφσκι. Την αμοιβαία εξομολόγηση δύο θανάσιμων εχθρών από τον Κύπριο Ανδρέα Σιεηττάνη που ξέρει καλά το βαθύ πιστεύω ενός άρρωστου κομματιού του αγγλικού λαού να θεωρεί προέκταση της νησιωτικής του χώρας τις αποικίες βαφτισμένες κατά περίπτωση με διάφορα κίβδηλα ονόματα (Bόρειος Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυτοκυβέρνητες επικράτειες, Αυτόνομες αποικίες, Αποικίες του στέματος, Προτεκτοράτα κ.ά.) ομνύοντας όλες στον ίδιο βασιλιά ή βασίλισσα. Αυτό το κομμάτι ψήφισε σύσσωμο το Brexit. Tούτα τα λίγα για τα οργισμένα νιάτα, τους μικρομηκάδες στη Δράμα, από το μικρό μέρος της δουλειάς τους που είδαμε στις 21 και 22 Νοέμβρη 2019 στο ΤΥΠΕΤ. Που ίσως να μη μπαίνουν εύκολα στα γνωστά μας κουτάκια! Στις δεκαετίες ή πενταετίες που ακολουθούν με τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που νομίζω ότι θα φέρουν, μάλλον είναι αδύνατο να προβλέψουμε την συμπεριφορά τους. Μεγάλη η συμπίεση και το μέλλον άδηλο. Πολύ άσχημο κόσμο τους παραδόσαμε…


Δημοτικές Εκλογές 2019


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Το νέο στέκι της «Δράσης», Πάρνηθος 21 Βριλήσσια τηλ. 211-116-5797. H δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα 12:00-2:00μμ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6:00-8:00μμ.
   
© 2006 - 2019 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου