Σχόλια
Δήμοι χωρίς Δημοκρατία
26/9/2022

...ΜΑΖΙ για μια ΝΕΑ πόλη!

Μπαμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Παραμύθια με μουσεία
25/9/2022

Λεφτά υπάρχουν! Μη ρωτάτε πόσα και πώς...

Μπαμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Η μεγάλη τελετή
25/9/2022

...Τόπο στα νιάτα!

Μπαμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
ΣΤΕΛΙΟΣ
17/9/2022

Για έναν άκοσμο αξιακό κόσμο ανεξαρτήτου τάξεως! "Όμοιος ομοίω αεί πελάζει" ή αλλιώς "κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι".

Μπαμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
H επίδραση της Τραγωδίας στο σινεμά και την τηλεόραση
14/9/2022

Έξοχη η παρέμβασή σας. Συμπληρώσατε ιδανικά το μικρό μου κείμενο και δώσατε αυτήν την διαλεκτική διάσταση της εξέλιξης του σινεμά που δεν τόνισα επαρκώς. Βεβαίως η κριτική στάση είναι σημαντικότατη, στην εξέλιξη συμμετέχουν ισότιμα δημιουργοί και θεατές. Από τη μεριά μου οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν παίρνω θέση υπέρ των τραγικών ποιητών ή του Πλάτωνος, όπως δεν παίρνω θέση ας πούμε υπέρ της αποστασιοποίησης του Μπρεχτ. Όλες αυτές οι θέσεις και αντιθέσεις συμβάλλουν στην εξέλιξη, όπως, σε άλλη ασφαλώς κλίμακα, συμβάλλει και ο διάλογος από αυτό το βήμα. Ευχαριστώ εσάς και την Δράση για την ευκαιρία.

Γιώργος Σκιάνης

Σε εξωτερικούς συνεργάτες η διαχείριση των εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων!

Με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού και την πολύπλοκη νομοθεσία, ανάθεση 24.700,80€ σε «ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες»

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση εργασιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό ή όταν αποδεικνύεται ότι, μολονότι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου φορέα.» ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ VII, 2017 Στην 56η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2017, το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισήχθη προς ψήφιση ήταν το εξής: Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Διαμόρφωση αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας εσόδων του Δήμου.» Κατά τη γνώμη μας, και παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις της δημοτικής αρχής, πίσω από τους έντεχνα ασαφείς και ευρηματικούς τεχνοκρατικούς τίτλους, υποκρύπτεται η ιδιωτικοποίηση τμήματος των δημοτικών υπηρεσιών, μάλιστα της «καρδιάς» του δήμου που είναι η Ταμειακή Υπηρεσία. Αιτία κατά τη διοίκηση; Η αδυναμία των Οικονομικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Εδώ το θέμα σηκώνει συζήτηση, διότι όπως έχουμε εξηγήσει, αυτοδιοίκηση σημαίνει δυνατότητα να αυτοδιοικούμαι. Κι αυτό συνεπάγεται επένδυση και φροντίδα για ένα ικανό μηχανισμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνεχείς ανάγκες και όχι όποτε εμφανίζονται δυσλειτουργίες, αντί αυτές να επιλύονται, να παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα. Ιδού η αιτιολόγηση της σχετικής (απευθείας) ανάθεσης από την πλευρά της διοίκησης: «Με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α., οι Δήμοι της επικράτειας προσπαθούν να εναρμονιστούν στα καινούργια πρότυπα που επέβαλαν τόσο ο Ν. 4270/2014 και ο Ν. 4257/14 όσο και οι Ν. 4483/2017 & Ν. 4456/2017 καθώς και πλείστοι άλλοι που τροποποιούν υφιστάμενη νομοθεσία. Οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν έντονα την οικονομική λειτουργία, η οποία αποκτά, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, κεντρικό ρόλο στην όλη λειτουργία του Δήμου. Οι έλεγχοι από τη κεντρική διοίκηση και τους θεσμικούς της φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών) παίρνουν νέα και πολύμορφα χαρακτηριστικά (ένταση των προσυμβατικών ελέγχων και επί των εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υποβολή στοιχείων στο ΓΛΚ μέσω του ΥΠΕΣ, «παρατηρητήριο» και στοχοθεσία) και διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη καθημερινότητα των οικονομικών λειτουργιών του Δήμου, και ειδικότερα, στην λειτουργία των υπηρεσιών εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας. Παράλληλα, οι οικονομικές υπηρεσίες, σε αρκετές περιπτώσεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται καθώς αντιμετωπίζουν είτε ελλείψεις προσωπικού από αιτίες όπως συνταξιοδότηση και διαθεσιμότητα, είτε έντονες αδυναμίες στη λειτουργία τους, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και χρήζουν αντιμετώπισης. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτούνται ριζικές τομές στη δομή, τη λειτουργία και στις ακολουθούμενες διαδικασίες λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας - της δομής που έχει αναλάβει την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων – και ειδικότερα της υπηρεσίας εσόδων και ταμειακής υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει η επιμόρφωση των οικονομικών στελεχών. Ειδικότερα, στο Δήμο Βριλησσίων το πρόβλημα είναι εντονότερο καθώς παρατηρείται εμφανής έλλειψη προσωπικού, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και μη κάλυψης των κενών θέσεων λόγω της αναστολής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού αλλά και κυρίως λόγω της αλλαγής των προϊσταμένων των τμημάτων και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έλαβαν χώρα βάσει των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου από 29/5/2017 έως 9/6/2017, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.» Έτσι καταλήγοντας η διοίκηση, κρίνει ως απαραίτητη την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας για τη «Διαμόρφωση αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας εσόδων του Δήμου», προκειμένου να αντιμετωπισθούν βασικές ανάγκες του Δήμου στη διαχείριση των εσόδων του και στη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας» και προχωρά σε υπογραφή συμφωνητικού έως 31/12/2017, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης στο ποσό των 19.920€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 24.700,80€. Και συμπληρώνει: «...Η διαμόρφωση των διαδικασιών πρέπει να επιτευχθεί με επιστημονικό και θεσμικό τρόπο, γι’ αυτό απαιτείται η συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, που να έχουν τη γνώση και συνάμα τη πολυετή εμπειρία στη διαμόρφωση αυτών των συστημάτων οικονομικής λειτουργίας σε Ο.Τ.Α.. Επιπλέον, για την εξασφάλιση ενός ενιαίου τρόπου λειτουργίας, απαιτείται η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού επί του συστήματος διαδικασιών». Η διοίκηση δηλαδή, για την προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη, επικαλείται έλλειψη προσωπικού (την οποία δεν περιγράφει αναλυτικά) και αδυναμία του υπάρχοντος να ακολουθήσει τις νομοθετικές εξελίξεις. Το πρόβλημα αυτής της αιτιολόγησης είναι προφανές, γι’ αυτό και η ανάθεση της εργασίας συσκοτίζεται εμφανιζόμενη ως διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού: Καταρχήν, η εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτη έχει κριθεί αντισυνταγματική. Γι’ αυτό και αμφιβάλουμε αν το συγκεκριμένο κονδύλι μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κατά δεύτερον, η Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση με τμήματα και προϊσταμένους, στα καθήκοντα των οποίων εμπίπτουν οι εργασίες που η διοίκηση επιδιώκει να αναθέσει σε τρίτους. Από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ προκύπτει ρητά ότι όλες αυτές οι εργασίες είναι καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στο τμήμα των εσόδων της οικονομικής διεύθυνσης του δήμου και κάθε δήμου. Δεν είναι δηλαδή, όπως στα Νομικά Πρόσωπα του δήμου, όπου δεν υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα διοικητικά τους συμβούλια αναθέτουν τις λογιστικές εργασίες σε εξωτερικούς λογιστές. Μάλιστα, ακριβώς γι’ αυτό ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων καταγράφει τα καθήκοντα του τμήματος εσόδων, μεταξύ αυτών και της παρακολούθησης και της εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων εσόδων. Είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής να εξασφαλίζει στις υπηρεσίες της το αναγκαίο προσωπικό, έστω με εσωτερικές μετατάξεις (στις οποίες μάλιστα, η ίδια προέβη πρόσφατα, προφανώς ανεπιτυχώς), και την επιμόρφωση των υπαλλήλων της, αντί να καταφεύγει σε «εξωτερικούς συνεργάτες», οι οποίοι μάλιστα, θα μπορούν να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών, όπως τα τυχόν χρέη τους προς τον δήμο. Διαφορετικά, θα φθάσουμε στον παραλογισμό ο δήμος να διαθέτει υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο υλοποιείται από ιδιώτες! Και αποτελεί ομολογία αποτυχίας, σπατάλη δημόσιου χρήματος και υποβάθμιση του προσωπικού η είσοδος ιδιωτικών εταιρειών στην καρδιά του διοικητικού μηχανισμού του δήμου. Όσο κι αν η διοίκηση θέλει να εμφανίζει το ζήτημα ως οργάνωση «επιμορφωτικών σεμιναρίων», με τα οποία -κατά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο- συμφωνούν και οι εργαζόμενοι(!), περί αυτού πρόκειται. Στο κάτω-κάτω δεν τα λέμε εμείς, το Ελεγκτικό Συνέδριο τα λέει... Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας αντηχούν ακόμη ...

Γιώργος Σεφέρης, «Επί ασπαλάθων...»
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter